Myslite na svoju bezpečnosť

ALL SECURITY

Strážna služba

Potrebujete chrániť Váš majetok? Kontaktujte nás!

Poskytujeme strážnu službu v zmysle Zákona č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti v znení neskorších predpisov. Vďaka 22-ročným skúsenostiam Vám garantujeme:

 • služby odborne spôsobilými zamestnancami, ktorí sú držiteľmi preukazu odbornej spôsobilosti a pravidelne sa zúčastňujú školení a tréningov,
 • riešenie požiadaviek a potrieb nevyhnutných pre výkon ochrany na základe Vašich potrieb - fyzická ochrana všetkých typov objektov (byty, rodinné domy, podnikateľské objekty, finančné inštitúcie a pod.),
 • zabezpečenie bezpečného konania spoločenských, športových a kultúrnych podujatí,
 • vypracovanie plánu ochrany a navrhnutie jeho najoptimálnejšieho riešenia.

Pult centrálnej ochrany (PCO)

Najúčinnejšia ochrana Vášho majetku je pripojenie k pultu centrálnej ochrany (PCO), ktorý Vám zabezpečí:

 • pomoc v prípade ohrozenia Vás alebo Vašej rodiny,
 • rýchlu reakciu našich zásahových jednotiek,
 • permanentný nonstop dohľad našich operátorov.

Stredisko registrácie poplachov - pult centrálnej ochrany ( PCO) je komplex technických zariadení a práce obslužných pracovníkov: operátorov, zásahových pracovníkov, technikov a pod. Jeho základnou úlohou je prijímať signály z monitorovaných objektov a v prípade vyhlásenia narušenia, prepadu, sabotáže a iných alarmových signálov zabezpečiť vyslanie zásahovej jednotky, zabezpečenie objektu a vykonanie ďalších úloh v zmysle platnej legislatívy.


Spoločnosť ALL SECURITY s r.o. prevádzkuje v súčasnosti celoslovenské stredisko registrácie poplachov s viac ako 800 pripojených a monitorovaných objektov, pričom napojenie, monitorovanie, zásah a obslužný servis je poskytovaný na najvyššej profesionálnej úrovni.


GPS monitorovanie

Máte záujem o komplexný obraz využívania Vaších firemných vozidiel. Chcete znížiť prevádzkové náklady. Obráťte sa na nás.

Služba GPS monitoring vozidiel pracuje na základe satelitného GPS systému, ktorý zisťuje jednotlivé polohy vozidla. Tieto údaje sa ukladajú do pamäte zariadenia. Je určená pre všetky druhy vozidiel a nájde uplatnenie v akejkoľvek firme. Okrem vyššie uvedených výhod služba GPS monitoring vozidiel automaticky vytvára "Knihu jázd" - bez akéhokoľvek zásahu vodiča, znemožňuje skresľovanie údajov o činnosti vozidla a prevádzkových parametroch. Prostredníctvom internetu si môžete zistiť okamžitú polohu svojich vozidiel ako aj prehrať všetky jazdy za konkrétny deň. Tak isto si klient môže spätne prezerať až dvojročnú históriu údajov svojich vozidiel.

GPS monitoring vozidiel ponúka nasledovné služby:

 • on-line riešenie,
 • história,
 • kde mám autá,
 • kto šoféroval,
 • vyťaženie vozidiel,
 • spotreba PHM,
 • krádež auta,
 • krádež kolies,
 • služobné km,
 • súkromné km,
 • dochádzka v teréne,
 • havária,
 • nehoda na parkovisku,
 • odtiahnutie,
 • kde ma odťahujú,
 • sledovanie,
 • aktívne stráženie,
 • dáta na webe,
 • dáta v počítači,
 • rýchlosť,
 • eCall,
 • návšteva STK,
 • jazdy k zákazkám,
 • náklady na vozidlo,
 • iné náklady,
 • evidencia opráv,
 • evidencia vodičov,
 • navigácia na cieľ,
 • dokumenty k vozidlám,
 • kniha jázd,
 • cestovné príkazy,
 • evidencia leasingu,
 • pomoc dispečingu.

Prevoz peňazí a cenín

Ponúkame.

 • preprava tržieb z prevádzok do banky,
 • dotačný box - rozmieňanie hotovosti podľa potrieb zákazníka, t.j. drobné mince za papierové peniaze a naopak,
 • ochrana tovaru pri preprave, t.j. doprovod kamiónov, kuriérov, zásielok.

Spoločnosť ALL SECURITY, s.r.o. plne zodpovedá po dobu poskytovania vyššie uvedených služieb za:

 • škody, ktoré vzniknú zákazníkovi na prepravovanej peňažnej hotovosti a iných cenných veciach,
 • prípadné rozdiely (diferencie) v peňažnej hotovosti, ak došlo k porušeniu jej obalu, alebo plomby (pečate).

Poistnou zmluvou je kryté riziko lúpeže prepravovaných cenností, odcudzenie, zničenie alebo strata pri dopravnej nehode alebo živelnej udalosti, pri ktorej bol poistený zbavený možnosti jemu zverené cennosti opatrovať.


Montáž zabezpečovacích systémov - technická služba

Komplexné riešenie ochrany Vášho majetku.

Ponúkame vývoj, výrobu, predaj, projektovanie, montáž, údržbu, revízie alebo opravy zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí:

 • poplachové systémy na hlásenie narušenia - PSN,
 • kamerové systémy – PTV,
  • Kamerové systémy poskytujú:
  • ochranu areálu objektov,
  • identifikáciu osôb,
  • monitorovanie vjazdu vozidiel, kontrola ŠPZ,
  • sledovanie výrobných prevádzok, pohybu osôb, pohybu materiálu,
  • vzdialené sledovanie objektov cez internet.
 • detektory úniku plynu,
 • elektronické požiarne signalizácie - EPS,
 • systémy kontroly vstupov - SKV,
 • dochádzkové systémy.

Najúčinnejšia ochrana Vášho majetku je pripojenie k pultu centrálnej ochrany (PCO), ktorý Vám zabezpečí:

 • pomoc v prípade ohrozenia Vás alebo Vašej rodiny,
 • rýchlu reakciu našich zásahových jednotiek,
 • permanentný nonstop dohľad našich operátorov.

Akreditovaná odborná príprava

Máte záujem pracovať v súkromnej bezpečnostnej službe alebo prevádzkovať vlastnú súkromnú bezpečnostnú službu, prípadne vlastnú ochranu?

Spoločnosť ALL SECURITY, s.r.o. vykonáva v rámci akreditácie odbornú prípravu na skúšku odbornej spôsobilosti pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany a pátrania. Ide o kurzy odbornej prípravy za účelom získania preukazu odbornej spôsobilosti, ktorý je nevyhnutný pre prácu v bezpečnostných službách. Naši lektori na odbornú prípravu sú vynikajúci odborníci v jednotlivých oblastiach. Počas kurzu sa uchádzači oboznámia s tematikou z oblasti trestného práva, priestupkového zákona, správneho poriadku, zákona o SBS a ozbrojených zložkách, kriminalistiky, požiarnej a zdravotnej prípravy. časť kurzu je venovaná praktickej ukážke sebaobrany a používania vecných bezpečnostných prostriedkov. Absolventom kurzu poskytujeme odbornú literatúru potrebnú pre prípravu na záverečnú skúšku.

Podmienky pre zaradenie uchádzača do kurzu odbornej prípravy a prihlásenie na skúšku odbornej spôsobilosti:

 • podanie prihlášky:
 • uhradenie zálohy v sume 70€,
 • počas kurzu:
  • predložiť čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a spoľahlivosti podpísané a osvedčené notárom alebo iným príslušným orgánom,
  • predložiť ODPIS z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.

Detektívna činnosť

Detektívnu činnosť poskytujeme formou zabezpečenia objektívnych a trvalo zaistených informácií dôležitých pre mimosúdne a súdne konanie. Pátraciu činnosť vykonávajú len bezúhonní a spoľahliví zamestnanci, ktorí sú držiteľmi preukazu odbornej spôsobilosti.

Detektívnu činnosť poskytujeme v týchto oblastiach:

 • hľadanie osoby,
 • hľadanie majetku,
 • monitorovanie činnosti osoby,
 • získavanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom,
 • získavanie údajov o osobnom stave fyzickej osoby a získavanie informácií o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch,
 • získavanie údajov o protiprávnom konaní ohrozujúcim obchodné tajomstvo.
Kontaktujte ns

Tel.:00421-41-562 40 96 (nonstop)
Fax: 00421-41-500 10 62 (nonstop)

E-mail: allsecurity@allsecurity.sk (8.00 - 16.00)

ALL SECURITY s.r.o.
© 2013 Web design