Myslite na svoju bezpečnosť

ALL SECURITY

Akreditovaná odborná príprava

Máte záujem pracovať v súkromnej bezpečnostnej službe alebo prevádzkovať vlastnú súkromnú bezpečnostnú službu, prípadne vlastnú ochranu?

Partnerská spoločnosť CENTAURA SBS, s.r.o. vykonáva v rámci akreditácie odbornú prípravu na skúšku odbornej spôsobilosti pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany a pátrania. Ide o kurzy odbornej prípravy za účelom získania preukazu odbornej spôsobilosti, ktorý je nevyhnutný pre prácu v bezpečnostných službách. Naši lektori na odbornú prípravu sú vynikajúci odborníci v jednotlivých oblastiach. Počas kurzu sa uchádzači oboznámia s tematikou z oblasti trestného práva, priestupkového zákona, správneho poriadku, zákona o SBS a ozbrojených zložkách, kriminalistiky, požiarnej a zdravotnej prípravy. časť kurzu je venovaná praktickej ukážke sebaobrany a používania vecných bezpečnostných prostriedkov. Absolventom kurzu poskytujeme odbornú literatúru potrebnú pre prípravu na záverečnú skúšku.

Podmienky pre zaradenie uchádzača do kurzu odbornej prípravy a prihlásenie na skúšku odbornej spôsobilosti:

  • podanie prihlášky:
  • uhradenie zálohy v sume 70€,
  • počas kurzu:
    • predložiť čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a spoľahlivosti podpísané a osvedčené notárom alebo iným príslušným orgánom,
    • predložiť ODPIS z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.
Kontaktujte ns

Tel.:00421-41-562 40 96 (nonstop)
Fax: 00421-41-500 10 62 (nonstop)

E-mail: allsecurity@allsecurity.sk (8.00 - 16.00)

ALL SECURITY s.r.o.
© 2013 Web design